Rb. Zeeland-West-Brabant 28 november 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:8221 – Illegale hondenfokkerij. Herstelmaatregel om aantal volwassen honden terug te brengen op perceel kan niet. Bestemmingsplan staat daar niet aan in de weg. Aantal pups terugdringen mag wel.

Print deze pagina

Herstelmaatregel 1

8. De voorzieningenrechter stelt vast dat het college zich op het standpunt stelt dat naast het beperken van het aantal pups ook het aantal aanwezige volwassen honden moet worden teruggebracht wil ter plaatse niet langer sprake zijn van een hondenfokkerij.

8.1.

Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is deze herstelmaatregel niet noodzakelijk om de overtreding van het bestemmingsplan – de aanwezigheid van een hondenfokkerij – te beëindigen. Zij betrekt hierbij dat de (activiteit die ziet op een) hondenfokkerij is uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel en dat verzoekers het aantal pups per kalenderjaar dienen te beperken tot maximaal 20 stuks. Dit tezamen is al voldoende. Het is te verstrekkend om aanvullend te eisen dat ook de aanwezige volwassen honden in aantal moeten worden teruggebracht. Immers het enkel houden van volwassen honden maakt niet dat sprake is van een hondenfokkerij.

Is sprake van overtreding van het bestemmingsplan door de ruimtelijke uitstraling van het houden van 23 volwassen honden op het perceel?

9. Ter zitting en uit de stukken lijkt het college zich subsidiair op het standpunt te stellen dat de ruimtelijke uitstraling van het houden van 23 volwassen honden op het perceel zorgt voor strijd met de bestemming wonen. Het college heeft in dit verband met name gewezen op de geluidsoverlast waarover omwonenden klagen.

9.1.

De voorzieningenrechter is van oordeel dat het college onvoldoende heeft onderbouwd dat – in dit geval – het houden van 23 volwassen honden gelet op de ruimtelijke uitstraling zorgt voor overtreding van het bestemmingsplan. Zij stelt voorop dat het enkele keren per dag blaffen van een hond nog niet maakt dat er sprake is van overlast waartegen handhavend opgetreden moet worden.

De klachten die het college heeft ontvangen, zijn onvoldoende onderzocht. Niet duidelijk is wie hebben geklaagd, wanneer overlast is ondervonden en hoe lang die overlast dan duurt.

Dit speelt te meer een rol nu in de in het dossier aanwezige controlerapporten van drie afzonderlijke controles door de toezichthouder geen melding is gemaakt van overlast door blaffende honden. Om handhavend op te kunnen treden dient in ieder geval objectief vastgesteld te worden dat er daadwerkelijk sprake is van een overtreding.

Bij de beoordeling of de ruimtelijke uitstraling zorgt voor een overtreding van het bestemmingsplan dient het college ook de grootte en ligging van het perceel – tussen twee wegen – te betrekken en de overige op het perceel aanwezige dieren.

9.2.

Nu het college heeft nagelaten dit alles te onderzoeken, kan het zich niet in redelijkheid op het standpunt stellen dat de 23 volwassen honden die op het perceel van verzoekers aanwezig zijn een dusdanige ruimtelijke uitstraling hebben dat dit in strijd is met de woonbestemming die ter plaatse op het perceel rust.

https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:RBZWB:2023:8221

Print deze pagina

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *