Vzr. ABRvS 10 september ECLI:NL:RVS:2020:2208 – dat bg termijn vermoedelijk te kort is, kan voldoende zijn voor schorsing

Print deze pagina

4.    Wagro betoogt dat de begunstigingstermijn te kort is om binnen die termijn aan de last te kunnen voldoen. Zij voert aan dat het aanpassen van de Euralcodes en het gebruiken van andere benamingen voor de afvalstoffen veel tijd en moeite kost, omdat een groot aantal dossiers, ongeveer 340, in het systeem moet worden aangepast. Ter onderbouwing van haar betoog heeft Wagro een brief overgelegd van ASOF, het softwarebedrijf dat Wagro zal ondersteunen bij het aanpassen van haar systeem. Hierin staat dat de volgende werkzaamheden moeten worden verricht: het informeren van alle klanten, zodat de chauffeurs zich met het juiste afvalstroomnummer/begeleidingsformulier melden bij de weegbrug, het aanmaken van nieuwe categorieën met de juiste Euralcode, het aanmaken van alle nieuwe afvalstroomnummers en het afsluiten van de oude nummers, het overnemen van alle prijzen en het koppelen daarvan aan het nieuwe nummer en het overzetten van het dossier naar het nieuwe nummer. Wagro stelt zich op het standpunt dat deze werkzaamheden in totaal ongeveer 510 uur zullen duren, hetgeen redelijkerwijs niet binnen de gestelde begunstigingstermijn haalbaar is. Volgens Wagro is het niet reëel om aan de last te voldoen door te volstaan met het bijhouden van de binnengekomen afvalstromen in een Excelbestand, omdat dit eveneens veel tijd zal kosten vanwege de extra manuele handelingen die dan elke dag verricht moeten worden in een verder geautomatiseerd systeem en het geen structurele oplossing biedt.

4.1.    Het college stelt zich op het standpunt dat de gestelde begunstigingstermijn meer dan redelijk is, omdat het hier een gedragsovertreding betreft waarvoor geen voorzieningen getroffen hoeven te worden. Binnen de inrichting is namelijk op grond van de voorschriften die horen bij de vergunning van 8 oktober 2015 een registratiesysteem verplicht, waarin van alle aangevoerde afvalstoffen die bij de be- of verwerking van afvalstoffen worden gebruikt, onder meer de juiste benaming en Euralcodes moeten worden vermeld. Het college stelt zich verder op het standpunt dat de last slechts toekomstgericht is en Wagro ook handmatig in Excel of een dergelijk programma de juiste gebruikelijke benaming en Euralcode van de binnengekomen afvalstoffen mag invoeren. Als Wagro later met terugwerkende kracht alles wil aanpassen in het systeem, dan mag dat, maar dat is geen onderdeel van de last, aldus het college.

4.2.    De voorzieningenrechter komen de door Wagro uiteengezette werkzaamheden die nodig zijn om het registratiesysteem aan te passen, de geschatte tijd die dit zal kosten en haar standpunt over het gebruik van een Excelbestand niet onaannemelijk voor. De voorzieningenrechter is daarom van oordeel dat niet valt uit te sluiten dat Wagro niet binnen de gestelde begunstigingstermijn aan de last kan voldoen.

Gelet hierop en bij afweging van alle betrokken belangen ziet de voorzieningenrechter aanleiding om bij wijze van voorlopige voorziening te bepalen dat de begunstigingstermijn wordt verlengd tot 1 december 2020. Daarbij heeft de voorzieningenrechter het in het bezwaarschrift door Wagro opgegeven aantal benodigde uren om aan de last kunnen voldoen, betrokken.

Het betoog slaagt.

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@122507/202004478-1-r4/

Print deze pagina

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *