Vzr. ABRvS 14 december 2020, ECLI:NL:RVS:2020:2951 – een last voor twee overtredingen is voldoende rechtszeker.

Print deze pagina

Rechtszekerheid

8.    In geschil is de vraag of, nu het kantoorgebouw is verwijderd, nog steeds dwangsommen zullen kunnen worden verbeurd.

Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen, onder meer in de uitspraak van 24 juli 2019, ECLI:NL:RVS:2019:2566, is het bestuursorgaan op grond van artikel 5:32a van de Awb verplicht in de last de te nemen herstelmaatregelen te omschrijven. De omschrijving van de te nemen herstelmaatregelen moet uit een oogpunt van rechtszekerheid voldoende duidelijk zijn voor de overtreder.

Het betoog van [verzoeker] dat het handhavingsbesluit strijdt met de rechtszekerheid kan naar voorlopig oordeel niet slagen.

In het besluit is erop gewezen dat sprake is van zelfstandige bewoning van de woonunit in strijd met het bestemmingsplan. In het handhavingsbesluit is volgens het college niet een aparte last opgelegd voor het strijdige gebruik van de woonunit als zelfstandige woning, nu met de verwijdering van de woonunit ook dat strijdige gebruik zich niet meer zal voordoen. Dit betekent dat het strijdige gebruik op grond van het voorliggende besluit niet op zichzelf tot verbeurte van een dwangsom kan leiden. Van onduidelijkheid is in dit opzicht naar voorlopig oordeel dan ook geen sprake.

Het college heeft naar voren gebracht dat [verzoeker] er in  verschillende brieven op is gewezen dat relatief makkelijk aan de last kan worden voldaan. Dit door met zijn gezin bij zijn moeder in de boerderijwoning te gaan wonen. Een andere optie is dat het gezin [verzoeker] in de boerderijwoning gaat wonen en zijn moeder in de woonunit. Omdat dan wel wordt voldaan aan de begripsomschrijving van ‘mantelzorg’ op grond van Bijlage II bij het Bor is het gebruik van de woonunit in dat geval vergunningvrij op grond van artikel 2, onder 22, van Bijlage II bij het Bor, aldus het college.

Gelet op het voorgaande ziet de voorzieningenrechter geen grond voor het oordeel dat de last onvoldoende duidelijk is over wat gedaan en nagelaten moet worden om verbeurte van dwangsommen te voorkomen.

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@123621/202005553-2-r2/

Print deze pagina

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *