Vzr. ABRvS 23 december 2020, ECLI:NL:RVS:2020:3035 – schorsing invorderingsbeschikking hangende hoger beroep ivm betalingsonmacht

Print deze pagina

5.    De voorzieningenrechter overweegt dat in een procedure met betrekking tot een verzoek om een voorlopige voorziening de vraag aan de orde is of in afwachting van de uitspraak van de Afdeling in de bodemprocedure, aanleiding bestaat tot het treffen van een dergelijke voorziening. De voorzieningenrechter ziet aanleiding om die vraag in het voorliggende geval te beantwoorden aan de hand van een belangenafweging.

Het college heeft niet inzichtelijk gemaakt dat met het daadwerkelijk innen van de dwangsom een zodanige spoed is gemoeid dat de uitspraak in de bodemprocedure daarom niet kan worden afgewacht. Daarbij merkt de voorzieningenrechter allereerst op dat hij zal bespoedigen dat de bodemprocedure aan de orde zal komen op een zitting, die in de eerste helft van de maand maart 2021 zal plaatsvinden. Voor zover de spoed aan de zijde van het college zou zijn gelegen in het stuiten van de verjaringstermijn, overweegt de voorzieningenrechter dat bijvoorbeeld door het verlenen van uitstel van betaling als bedoeld in artikel 4:94 van de Awb het college kan bewerkstelligen dat de invorderingsbevoegdheid niet verjaart (vergelijk de uitspraak van 9 oktober 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3245, onder 3.2). Ook is niet in geschil dat het Openbaar Ministerie beslag heeft gelegd op het vermogen van [verzoeker] met alle beperkingen voor het daaruit kunnen voldoen van de ingevorderde dwangsom van dien. Mocht dat beslag voor de uitspraak in de bodemprocedure worden opgeheven, dan zou het college daarin reden kunnen zien een verzoek om opheffing van een te treffen schorsing in te dienen. Onder deze omstandigheden ziet de voorzieningenrechter daarom na afweging van alle betrokken belangen aanleiding bij wijze van voorlopige voorziening de hierna te melden voorlopige voorziening te treffen.

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@123763/202004862-2-r1/

Print deze pagina

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *