Bericht

ABRvS 30 juni 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1387 – vraag of sprake is van overtreding is nu weer géén aspect van openbare orde. Oordeel tegenstrijdig met ECLI:NL:RVS:2021:1068

Print deze pagina 4.1.    Voor zover [appellant A] in eerste aanleg heeft aangevoerd dat het college ten onrechte heeft besloten tot handhavend optreden, omdat het bijgebouw vergunningvrij kon worden gebouwd, stelt de Afdeling vast dat [appellant A] deze beroepsgrond bij de rechtbank ter zitting heeft ingetrokken. Dit geldt ook voor de beroepsgrond over het ontstaan...

Bericht

ABRvS 30 juni 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1389 – bestuursdwang bij bijtincident – in beslagneming bij overtreding muilkorfgebod hond mag, ontneming niet.

Print deze pagina 5.4.    In hoger beroep heeft de burgemeester nog verzocht zijn oorspronkelijk besluit van 23 april 2020 in stand te laten, voor zover het de herplaatsing van Cyra betreft, nu dat was gebaseerd op de APV en hoofdstuk 5 van de Awb. Ingevolge artikel 5:21 van de Algemene wet bestuursrecht wordt onder last...

Bericht

ABRvS 30 juni 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1407 – beginselplicht tot handhaving geldt niet bij een bestuurlijke boete.

Print deze pagina 5.1.    Het betoog faalt. De rechtbank heeft terecht geoordeeld dat de in de jurisprudentie ten aanzien van herstelsancties, zoals een last onder bestuursdwang, aangenomen beginselplicht tot handhaving niet heeft te gelden voor de in artikel 66 van de Wbp geregelde bestuurlijke boete. De belangen bij het beoogd beëindigen of ongedaan maken van...

Bericht

ABRvS 30 juni 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1405 – evident onuitvoerbare last is bijzondere omstandigheid bij invordering.

Print deze pagina 2.2.    Volgens vaste rechtspraak van de Afdeling moet bij een besluit tot invordering van een verbeurde dwangsom aan het belang van de invordering een zwaarwegend gewicht worden toegekend. Slechts in bijzondere omstandigheden kan geheel of gedeeltelijk van invordering worden afgezien (zie onder meer de uitspraak van 13 juni 2018, ECLI:NL:RVS:2019:1968). Verder kan een...

Bericht

ABRvS 30 juni 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1421 – Geen strijd met lex certa. Enige vaagheid norm is onvermijdelijk.

Print deze pagina – Strijd met algemene beginselen van behoorlijk bestuur 8.       De Afdeling ziet in wat [appellante] aanvoert, geen grond voor het oordeel dat de minister in strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur heeft gehandeld. Wat betreft de stelling dat in strijd is gehandeld met het verbod van vooringenomenheid als bedoeld in...

Bericht

ABRvS 30 juni 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1390 – toetsingskader toepassen spoedeisende bestuursdwang bij (dreigende) instorting van gebouwen.

Print deze pagina 12.4.  In de door [appellanten] vermelde uitspraken van de Afdeling van 18 maart 2015 en 2 november 2016 ging het om de vraag of het bestuursorgaan bevoegd was een last onder bestuursdwang op te leggen vanwege een overtreding van het Bouwbesluit 2012. Deze last, en de beoordeling van de vraag of het...

Bericht

ABRvS 30 juni 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1388 – Last strekt niet te ver. Het is niet aan verzoeker om handhaving om de overtreding te bewijzen: dat is de taak van het BO.

Print deze pagina 8.       [appellant sub 1] betoogt dat de rechtbank ten onrechte heeft overwogen dat zijn vrees dat de last ook betrekking heeft op toekomstige kortdurende plaatsing van de caravan op het perceel ongegrond is, omdat het college heeft toegezegd niet te zullen handhaven als de caravan gedurende maximaal drie dagen achtereen op het...

Bericht

AB 2021/195 – Toetsingsintensiteit onaantastbaar besluit. Op naar een zelfstandige beoordeling van evident onrechtmatige besluiten?

Print deze paginaAB 2021/195AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK VAN DE RAAD VAN STATE10 februari 2021, nr. 201908237/1/R1(Mrs. D.A.C. Slump, J. Hoekstra, A. ten Veen)m.nt. T.N. SandersArt. 5:37 AwbOmgevingsvergunning in de praktijk 2021/8435ECLI:NL:RVS:2021:271 Afdeling toetst op detailniveau of sprake is van een onaantastbare, maar evident onrechtmatige, last. Gekoppeld aan plaatsing van het onderwerp, lijkt het bijna een zelfstandige toetsing....

Bericht

AB 2021/182 – Geen ambtshalve toetsing bijzondere omstandigheden bij invordering.

Print deze paginaAB 2021/182AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK VAN DE RAAD VAN STATE10 februari 2021, nr. 201907694/1/R1(Mrs. W.D.M. van Diepenbeek, C.C.W. Lange, B. Meijer)m.nt. T.N. SandersArt. 5:37 AwbOmgevingsvergunning in de praktijk 2021/8443Milieurecht Totaal 2021/7237ECLI:NL:RVS:2021:275 Rechtbank heeft ten onrechte ambtshalve onderzocht of er sprake is van bijzondere omstandigheden. Noot Auteur: T.N. Sanders 1. Groot zal de verbazing zijn geweest bij...

Bericht

ABRvS 16 juni 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1261 – monsterneming ex artikel 5:18 Awb – monsters wel genomen, maar daarna vernietigd omdat appellant niet binnen 1 maand heeft laten weten een contra-expertise uit te willen uitvoeren. Geen strijd met 5:18 Awb.

Print deze pagina 7.       [appellante] betoogt dat de rechtbank miskent dat zij in haar verdediging is geschaad. Zij heeft geen tegenonderzoek kunnen laten uitvoeren, omdat het dagelijks bestuur fouten heeft gemaakt bij de contra-monsterneming. Het recht op een contra-analyse is weliswaar niet sterk verankerd in artikel 5:18 van de Awb, maar door fouten bij de...