Bericht

CBb 26 januari 2021, ECLI:NL:CBB:2021:87 – formele rechtskracht LoD, aangezien appellant niet betwist dat er een overtreding is begaan en hij overtreder is, geen reden om uitzondering te maken. Niet invorderen bij alsnog voldoen aan last zou ‘beloning voor volharden in overtreding’ zijn.

6.1. Het College stelt vast dat appellant geen rechtsmiddel heeft aangewend tegen het besluit waarbij de last onder dwangsom is opgelegd. Dit betekent dat dit besluit in rechte is komen vast te staan. Een belanghebbende kan in de procedure tegen de invorderingsbeschikking in beginsel niet met succes gronden naar voren brengen die hij tegen de...

Bericht

Rb. Gelderland 25 januari 2021, ECLI:NL:RBGEL:2021:340 – Beslissing tot complete verwijdering pannaveld nalv handhavingsverzoek evenredig gelet op mate van overlast.

4. Complete verwijdering van het pannaveld is een voor eiseres zeer ingrijpende beslissing. Aan de andere kant wordt door [derde-partij] een ruime mate van overlast ervaren, die ook al enige tijd duurt. Beide partijen hebben derhalve een groot belang. Daarom is het te prevaleren als partijen tot een gezamenlijke oplossing weten te komen. Dit is...

Bericht

ABRvS 20 januari 2021, ECLI:NL:RVS:2021:101 – wettelijke regeling (Bouwbesluit) schrijft specifieke meetmethode voor, dan moet die in beginsel ook worden toegepast tenzij overtreding onmiskenbaar is.

4.2.    De eis van artikel 3.25, eerste lid, van het Bouwbesluit dat de vorming van allergenen door vocht in verblijfsruimten, toiletruimten en badruimten voldoende wordt beperkt, is voor een geval als dit nader uitgewerkt in artikel 3.26. Uit de artikelen 3.25 en 3.26 van het Bouwbesluit volgt dat wanneer de uitwendige scheidingsconstructie waterdicht is, bepaald...

Bericht

ABRvS 20 januari 2021, ECLI:NL:RVS:2021:104 – afwijzing handhavingsverzoek kan niet worden gebaseerd op foto’s verzoeker om handhaving.

Hoger beroep 3. [appellante] betoogt dat de rechtbank het college ten onrechte in zijn stelling is gevolgd dat boa’s ter plaatse dienen vast te stellen of zich een overtreding voordoet en of handhaving noodzakelijk is. De rechtbank heeft ten onrechte overwogen dat op basis van de door [appellante] overgelegde vier foto’s, waarvan er twee erg...

Bericht

ABRvS 20 januari 2021, ECLI:NL:RVS:2021:106 – corona-crisis is geen vrijbrief om af te zien van handhaving

3.5.    Hoewel de corona-crisis beperkingen met zich kan brengen voor de handhaving in gevallen als het onderhavige heeft het college naar het oordeel van de Afdeling onvoldoende gemotiveerd waarom het in dit geval onvermijdelijk was dat van handhaving zou worden afgezien in de gevallen waarover het college, naar aanleiding van de uitspraak van 15 januari 2020, een besluit moest...

Bericht

Vzr. ABRvS 18 januari 2021, ECLI:NL:RVS:2021:79 – BO heeft geen spoedeisend belang bij schorsing rechtbank uitspraak ten einde te voorkomen dat reeds betaalde dwangsom teruggestort moet worden.

Spoedeisend belang 6.       Het college wijst erop dat zijn belang bij het schorsen van de uitspraak van de rechtbank is gelegen in het moeten terugbetalen van de dwangsom aan [wederpartij], terwijl overduidelijk sprake is van een overtreding en dus een gerechtvaardigde invordering, dat terugbetaling een verkeerd signaal zou geven aan de maatschappij en zou afdoen...

Bericht

ABRvS 13 januari 2021, ECLI:NL:RVS:2021:53 – legaliteitsbeginsel vergt dat een handhavingsbesluit helder omschrijft voor welke handeling een bestuurlijke sanctie opgelegd wordt.

5.    De rechtbank heeft ten onrechte geoordeeld dat Amstel Hospitality Group artikel 4.3, eerste lid, van de APV heeft overtreden. Daartoe overweegt de Afdeling het volgende. Op grond van artikel 4.3. eerste lid, is het verboden om zonder vergunning van het college voorwerpen op of aan de weg te plaatsen. In het tweede lid, aanhef...

Bericht

CBb 12 januari 2021, ECLI:NL:CBB:2021:23 – BO hoeft in LoB niet concreet te omschrijven hoe bestuursdwang zal worden uitgevoerd.

1.2. Bij het primaire besluit I heeft verweerder aan appellante vanwege overtreding van artikel 1.7, aanhef en onderdeel d, van het Bhd de maatregel opgelegd dat zij voor vrijdagochtend 22 juni 2018 om 10:00 uur zorg draagt dat haar honden beschikken over een toereikende en voldoende hygiënische behuizing voor de duur van een jaar. De behuizing dient...

Bericht

CBb 12 januari 2021, ECLI:NL:CBB:2021:24 – BG termijn te kort: één dag om 104 honden te laten ontwormen en het gebit te laten controleren en reinigen is te kort.

3.1. Artikel 5:24, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bepaalt dat de last onder bestuursdwang de termijn vermeldt waarbinnen de last moet worden uitgevoerd (de begunstigingstermijn). Aan verweerder komt bij het bepalen van de begunstigingstermijn enige vrijheid toe. Echter, bij het bepalen van de lengte van de begunstigingstermijn geldt als uitgangspunt dat deze...

Bericht

ABRvS 6 januari 2021, ECLI:NL:RVS:2021:10 – vernietiging van weigering om te handhaven vanwege mogelijke bedrijfsverplaatsing

3.2.    Gelet op het algemeen belang dat gediend is met handhaving, zal in geval van overtreding van een wettelijk voorschrift het bestuursorgaan dat bevoegd is om met een last onder bestuursdwang of dwangsom op te treden, in de regel van deze bevoegdheid gebruik moeten maken. Slechts onder bijzondere omstandigheden mag van het bestuursorgaan worden gevergd...