Bericht

Bb 2014/48 – De bestuursrechtelijke geldschuldenregeling en de invordering van dwangsommen – artikel

De Algemene wet bestuursrecht kent sinds 5 jaar een regeling voor de afwikkeling van geldschulden tussen overheden en burgers. Uit een recente evaluatie blijkt dat deze regeling maar matig bekend is, terwijl met name bij de invordering van dwangsommen nog wel het een en ander misgaat. Subsidies, boetes en dwangsommen: drie voorbeelden van zogenaamde ‘bestuursrechtelijke...

Bericht

AB 2014/108 – annotatie

Indien een belanghebbende een aan hem door een bestuursorgaan opgelegde last onder dwangsom overtreedt, dan verbeurt hij de opgelegde dwangsom van rechtswege. Is de dwangsom verbeurd, dan dient het bestuursorgaan deze in beginsel ook in te vorderen (de zogenaamde beginselplicht tot invordering), behalve als er sprake is van ‘bijzondere omstandigheden’ die nopen tot het geheel...

Bericht

AB 2014/57 – annotatie

Afdeling oordeelt ambtshalve dat de bevoegdheid tot invordering is verjaard. Nu binnen de verjaringstermijn wel een invorderingsbeschikking is genomen, oordeelt de Afdeling daarmee impliciet dat de invorderingsbeschikking geen stuitende werking heeft. ECLI:NL:RVS:2013:2626

Bericht

AB 2013/418 – annotatie

Indien derde belang heeft bij handhavend optreden, dan ook belang bij invordering van door overtreder verbeurde dwangsom. Ook in geval derde zelf niet om invordering heeft verzocht en bestuursorgaan ambtshalve besluit tot invordering. ECLI:NL:RVS:2013:1268