Archief per maand: december 2017

Artikel 4:124 Awb

laatst geupdate 17-12-2017 Het bestuursorgaan beschikt ten aanzien van de invordering ook over de bevoegdheden die een schuldeiser op grond van het privaatrecht heeft. Dit artikel strekt ertoe tot uitdrukking te brengen dat een...

Artikel 4:123 Awb

laatst geupdate 17-12-2017 1. De bekendmaking van een dwangbevel geschiedt door middel van de betekening van een exploot als bedoeld in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. De artikelen 3:41 tot en met 3:45 zijn niet van toepassing....

Artikel 4:122 Awb

laatst geupdate 17-12-2017 1. Het dwangbevel vermeldt in ieder geval: a.aan het hoofd het woord «dwangbevel»; b.het bedrag van de invorderbare hoofdsom; c.de beschikking of het wettelijk voorschrift waaruit de geldschuld voortvloeit; d.de kosten...

Artikel 4:121 Awb

laatst geupdate 17-12-2017 Indien een dwangbevel dat is uitgevaardigd voor een gedeelte van een verplichting tot betaling van een geldsom ten uitvoer wordt gelegd door beslaglegging, kunnen bij datzelfde dwangbevel alle tot het tijdstip...

Artikel 4:120 Awb

laatst geupdate 17-12-2017 1. De betekening en de tenuitvoerlegging van het dwangbevel geschieden op kosten van degene tegen wie het is uitgevaardigd. 2. De gerechtelijke kosten worden berekend met toepassing van de op grond...

Artikel 4:119 Awb

laatst geupdate 17-12-2017 1. Bij het dwangbevel kunnen tevens de aanmaningsvergoeding, de wettelijke rente en de kosten van het dwangbevel worden ingevorderd. 2. Het dwangbevel kan betrekking hebben op verschillende verplichtingen tot betaling van...

Artikel 4:118 Awb

laatst geupdate 17-12-2017 Artikel 4:8 is niet van toepassing op de aanmaning en het dwangbevel. 1. Horen is niet vereist Dit artikel voorkomt dat de schuldenaar voorafgaand aan het doen uitgaan van een aanmaning zou...

Artikel 4:117 Awb

laatste geupdate 17-12-2017 1. Een dwangbevel wordt slechts uitgevaardigd wanneer binnen de overeenkomstig artikel 4:112 gestelde aanmaningstermijn niet volledig is betaald. 2. Bij de wet kan evenwel worden bepaald dat het dwangbevel zo nodig zonder aanmaning...

Artikel 4:116 Awb

laatst geupdate 17-12-2017 Een dwangbevel levert een executoriale titel op, die met toepassing van de voorschriften van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering kan worden tenuitvoergelegd. 1. Inleiding Art. 4:116 Awb (artikel 4.4.4.2.3 oud) bepaalt dat het dwangbevel een...

Artikel 4:115 Awb

laatst geupdate 17-12-2017 De bevoegdheid tot uitvaardiging van een dwangbevel bestaat slechts indien zij bij de wet is toegekend. 1. Inleiding Art. 4:115 Awb (artikel 4.4.4.2.2 oud) regelt de toekenning van een dwangbevelbevoegdheid. Deze is dermate ingrijpend dat de bevoegdheid...

Artikel 4:114 Awb

laatste geupdate 17-12-2017 Artikel 4:114 Onder dwangbevel wordt verstaan: een schriftelijk bevel van een bestuursorgaan dat ertoe strekt de betaling van een geldsom als bedoeld in artikel 4:85 af te dwingen. 1. Inleiding Art. 4:114 Awb (artikel 4.4.4.2.1...

Artikel 4:113 Awb

laatst geupdate 17-12-2017 1. Het bestuursorgaan kan voor de aanmaning een vergoeding in rekening brengen. De vergoeding bedraagt € 6 [Red: Per 1 januari 2014: € 7] indien de schuld minder dan € 454...

Artikel 4:112 Awb

Laatst geupdate 14-03-2020 1. Het bestuursorgaan maant de schuldenaar die in verzuim is schriftelijk aan tot betaling binnen twee weken, gerekend vanaf de dag na die waarop de aanmaning is toegezonden. 2. Bij wettelijk...