Bericht

Alleen monument als de eigenaar ermee instemt? Het kan!

Print deze paginaEen van de grote twistpunten in het monumentenrecht is de vraag of, en zo ja hoe zwaar, het belang van de eigenaar mag meewegen bij het bepalen of een pand als monument moet worden aangewezen. Hoe verhoudt het algemene belang gemoeid met het beschermen van het monument zich tot het eigendomsrecht van de...

21 december 201731 januari 2022by In Blog
Bericht

Artikel 4:124 Awb

Print deze pagina laatst geupdate 17-12-2017 Het bestuursorgaan beschikt ten aanzien van de invordering ook over de bevoegdheden die een schuldeiser op grond van het privaatrecht heeft. Dit artikel strekt ertoe tot uitdrukking te brengen dat een bestuursorgaan ten aanzien van de invordering gebruik kan blijven maken van de gewone bevoegdheden van een schuldeiser. Dit...

Bericht

Artikel 4:123 Awb

Print deze pagina laatst geupdate 17-12-2017 1. De bekendmaking van een dwangbevel geschiedt door middel van de betekening van een exploot als bedoeld in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. De artikelen 3:41 tot en met 3:45 zijn niet van toepassing. 2. Het exploot vermeldt in ieder geval de rechtbank waarbij tegen het dwangbevel en de tenuitvoerlegging ervan overeenkomstig...

Bericht

Artikel 4:122 Awb

Print deze pagina laatst geupdate 17-12-2017 1. Het dwangbevel vermeldt in ieder geval: a.aan het hoofd het woord «dwangbevel»; b.het bedrag van de invorderbare hoofdsom; c.de beschikking of het wettelijk voorschrift waaruit de geldschuld voortvloeit; d.de kosten van het dwangbevel, en e.dat het op kosten van de schuldenaar ten uitvoer kan worden gelegd. 2. Het...

Bericht

Artikel 4:121 Awb

Print deze pagina laatst geupdate 17-12-2017 Indien een dwangbevel dat is uitgevaardigd voor een gedeelte van een verplichting tot betaling van een geldsom ten uitvoer wordt gelegd door beslaglegging, kunnen bij datzelfde dwangbevel alle tot het tijdstip van beslaglegging vervallen termijnen van die verplichting worden ingevorderd, mits het op dat tijdstip invorderbare bedrag uit het...

Bericht

Artikel 4:120 Awb

Print deze pagina laatst geupdate 17-12-2017 1. De betekening en de tenuitvoerlegging van het dwangbevel geschieden op kosten van degene tegen wie het is uitgevaardigd. 2. De gerechtelijke kosten worden berekend met toepassing van de op grond van artikel 434a van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering vastgestelde tarieven. De buitengerechtelijke kosten worden berekend met toepassing van bij...

Bericht

Artikel 4:119 Awb

Print deze pagina laatst geupdate 17-12-2017 1. Bij het dwangbevel kunnen tevens de aanmaningsvergoeding, de wettelijke rente en de kosten van het dwangbevel worden ingevorderd. 2. Het dwangbevel kan betrekking hebben op verschillende verplichtingen tot betaling van een geldsom door de schuldenaar aan het bestuursorgaan. 1. Inleiding Art. 4:119 Awb (artikel 4.4.4.2.6 oud) ziet op de mogelijkheid...

Bericht

Artikel 4:118 Awb

Print deze pagina laatst geupdate 17-12-2017 Artikel 4:8 is niet van toepassing op de aanmaning en het dwangbevel. 1. Horen is niet vereist Dit artikel voorkomt dat de schuldenaar voorafgaand aan het doen uitgaan van een aanmaning zou moeten worden gehoord. Dit zou op grond van artikel 4:8 Awb moeten gebeuren, welk artikel ziet op de plicht van het bestuursorgaan om...

Bericht

Artikel 4:117 Awb

Print deze pagina laatste geupdate 17-12-2017 1. Een dwangbevel wordt slechts uitgevaardigd wanneer binnen de overeenkomstig artikel 4:112 gestelde aanmaningstermijn niet volledig is betaald. 2. Bij de wet kan evenwel worden bepaald dat het dwangbevel zo nodig zonder aanmaning en voor het verstrijken van bij wettelijk voorschrift gestelde of eerder gegunde betalings- of aanmaningstermijnen kan worden uitgevaardigd...

Bericht

Artikel 4:116 Awb

Print deze pagina laatst geupdate 17-12-2017 Een dwangbevel levert een executoriale titel op, die met toepassing van de voorschriften van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering kan worden tenuitvoergelegd. 1. Inleiding Art. 4:116 Awb (artikel 4.4.4.2.3 oud) bepaalt dat het dwangbevel een executoriale titel in de zin van artikel 430 Rv oplevert. Deze kan met toepassing van de voorschriften uit het Wetboek...

  • 1
  • 2