Archief per maand: augustus 2020

ABRvS 19 augustus 2020, ECLI:NL:RVS:2020:2001 – Afdeling vindt last inbrekerswerktuigen i.t.t. rechtbank voldoende duidelijk. Feit dat wat er onder ‘inbrekerswerktuigen’ wordt verstaan context afhankelijk is, maakt last niet onvoldoende rechtszeker

6.    Uit eerdere uitspraken van de Afdeling, bijvoorbeeld de uitspraak van 9 maart 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BP7132, volgt dat een last onder dwangsom voldoende duidelijk moet zijn. Dat houdt in dat uit de last moet kunnen worden...

Artikel 5:20 Awb

Laatst geupdate 7 augustus 2020 1. Een ieder is verplicht aan een toezichthouder binnen de door hem gestelde redelijke termijn alle medewerking te verlenen die deze redelijkerwijs kan vorderen bij de uitoefening van zijn...

Artikel 5:19 Awb

laatste geupdate 7 augustus 2020 1. Een toezichthouder is bevoegd vervoermiddelen te onderzoeken met betrekking waartoe hij een toezichthoudende taak heeft. 2. Hij is bevoegd vervoermiddelen waarmee naar zijn redelijk oordeel zaken worden vervoerd...

Artikel 5:18 Awb

laatst geupdate 7 augustus 2020 1. Een toezichthouder is bevoegd zaken te onderzoeken, aan opneming te onderwerpen en daarvan monsters te nemen. 2. Hij is bevoegd daartoe verpakkingen te openen. 3. De toezichthouder neemt...

Artikel 5:17 Awb

laatste geupdate 7 augustus 2020 1. Een toezichthouder is bevoegd inzage te vorderen van zakelijke gegevens en bescheiden. 2. Hij is bevoegd van de gegevens en bescheiden kopieën te maken. 3. Indien het maken...

Artikel 5:16a Awb

laatste geupdate 7 augustus 2020 Een toezichthouder is bevoegd van personen inzage te vorderen van een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht. In dit artikel is geregeld dat een...

Artikel 5:16 Awb

laatst geupdate 7 augustus 2020 Een toezichthouder is bevoegd inlichtingen te vorderen. Een toezichthouder mag vragen stellen en de belanghebbende is in beginsel verplicht om te antwoorden. De medewerkingsplicht van artikel 5:20 Awb verplicht...

Artikel 5:14 Awb

laatst geupdate 7 augustus 2020 Bij wettelijk voorschrift of bij besluit van het bestuursorgaan dat de toezichthouder als zodanig aanwijst, kunnen de aan de toezichthouder toekomende bevoegdheden worden beperkt. Dit artikel ziet op de...

Artikel 5:13 Awb

laatst geupdate 7 augustus 2020 Een toezichthouder maakt van zijn bevoegdheden slechts gebruik voor zover dat redelijkerwijs voor de vervulling van zijn taak nodig is. Deze bepaling codificeert het evenredigheidsbeginsel (artikel 3:4 Awb) in...

Artikel 5:12 Awb

laatst geupdate 7 augustus 2020 1. Bij de uitoefening van zijn taak draagt een toezichthouder een legitimatiebewijs bij zich, dat is uitgegeven door het bestuursorgaan onder verantwoordelijkheid waarvan de toezichthouder werkzaam is. 2. Een...

Artikel 5:11 Awb

laatst geupdate 7 augustus 2020 Onder toezichthouder wordt verstaan: een persoon, bij of krachtens wettelijk voorschrift belast met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens enig wettelijk voorschrift....