Bericht

Vzr. ABRvS 14 december 2020, ECLI:NL:RVS:2020:2951 – een last voor twee overtredingen is voldoende rechtszeker.

Rechtszekerheid 8.    In geschil is de vraag of, nu het kantoorgebouw is verwijderd, nog steeds dwangsommen zullen kunnen worden verbeurd. Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen, onder meer in de uitspraak van 24 juli 2019, ECLI:NL:RVS:2019:2566, is het bestuursorgaan op grond van artikel 5:32a van de Awb verplicht in de last de te...

Bericht

Rb. Rotterdam 2 oktober 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:7695 – tijdsverloop tussen overtreding en boeterapport heeft eiser belet in verdediging, vernietiging boete.

4.2. De rechtbank stelt voorop dat titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) geen verplichting bevat om de betrokkene in de gelegenheid te stellen tot het ter plekke doen uitvoeren van een contra-expertise (zie bijvoorbeeld de uitspraken van het CBb van17 juni 2014 (ECLI:NL:CBB:2014:222) en 20 juli 2017 (ECLI:NL:CBB:2017:281)). De rechtbank...

Bericht

Wat is een redelijke begunstigingstermijn?

Bij zowel de last onder dwangsom als de last onder bestuursdwang geeft de overheid de overtreder nog een kans om aan de last te voldoen. Pas na die termijn volgt de sanctie: de uitvoering van bestuursdwang (en kostenverhaal) of de invordering van een dwangsom. Die termijn noemen we de ‘begunstigingstermijn’. In deze blog...

Bericht

ABRvS 9 december 2020, ECLI:NL:RVS:2020:2912 – licht bevel ex art. 172, lid 3, Gemeentewet kan huisrecht niet inperken

Beoordeling door de Afdeling Het eerste gebiedsverbod 3.3.    Met het eerste gebiedsverbod, dat ook betrekking heeft op de woning van [wederpartij], wordt het in artikel 10, eerste lid, van de Grondwet gegarandeerde recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer beperkt. Artikel 10 van de Grondwet schrijft voor dat het recht op eerbiediging...

Bericht

ABRvS 9 december 2020, ECLI:NL:RVS:2020:2908 – opdracht Rb. om handhavend op te treden in strijd met 7:11 Awb omdat het geen ruimte laat aan BO om nieuwe feiten te betrekken. Afwijking dwangsomhoogte Leidraad onvoldoende gemotiveerd.

4.    Het college betoogt dat de rechtbank het college ten onrechte heeft opgedragen om handhavend op te treden tegen de gasleiding. Hierdoor kan het college geen rekening houden met de feiten en omstandigheden ten tijde van het nieuwe besluit op bezwaar, zoals het ontwerpbesluit van 31 oktober 2019 waarmee het gasstation en...

Bericht

ABRvS 9 december 2020, ECLI:NL:RVS:2020:2839 – noodbevel mag alle grondrechten inperken als dat nodig is ter bescherming van iemands leven.

Beoordeling door de Afdeling – Beoordelingskader 3.4.    Het noodbevel houdt een gebiedsverbod in dat ook betrekking heeft op de woning van [appellant sub 2]. Het in artikel 10, eerste lid, van de Grondwet gegarandeerde recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer wordt daardoor beperkt. Uit artikel 175, eerste lid, van de Gemeentewet volgt dat...

Bericht

CBb 8 december 2020, ECLI:NL:CBB:2020:921 – beboeting in strijd met het gelijkheidsbeginsel, geen goede uitleg ACM waarop slechts een netbeheerder wordt beboet

6.1. Het College stelt voorop dat ACM, indien sprake is van een overtreding van de E-wet en de Gaswet, beschikt over een discretionaire bevoegdheid om een boete op te leggen. Bij de uitoefening van deze bevoegdheid dient ACM de algemene beginselen van behoorlijk bestuur in acht te nemen, waaronder het gelijkheidsbeginsel (zie...

Bericht

Vzr. Rb. Noord-Holland 4 december 2020, ECLI:NL:RBNHO:2020:10115 – verbod op onttrokken houden van eerder (legaal) onttrokken woningen in strijd met rechtszekerheidsbeginsel = strafbaarstelling met terugwerkende kracht

8.2. De voorzieningenrechter stelt vast dat de Huisvestingsverordening op 1 april 2019 in werking is getreden waarbij de voorheen geldende Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland/IJmond: Zandvoort 2017 is ingetrokken (zie artikelen 27 en 28 van de thans vigerende Huisvestingsverordening). De voorheen geldende Huisvestingsverordening van 2017 behelsde geen verbod om woonruimten zonder vergunning geheel of gedeeltelijk...

Bericht

ABRvS 2 december 2020, ECLI:NL:RVS:2020:2851 – gefixeerd boetestelsel A’dam zonder ruimte voor differentiatie in strijd met artikel 6 EVRM

Beoordeling 4.    Niet in geschil is dat [wederpartij A] en [wederpartij B] de woning in strijd met artikel 21, aanhef en onder a, van de Hw in samenhang met artikel 3.1.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Hv hebben onttrokken aan de bestemming tot bewoning. Zoals overwogen in de uitspraak...