Bericht

ABRvS 30 december 2020, ECLI:NL:RVS:2020:3146 – eigenaar terrein geen belanghebbende bij last onder dwangsom aan vergunninghouder inrichting

De positie van [appellante sub 2] 13.    Bij een besluit tot oplegging van een last onder dwangsom is in beginsel slechts de (vermeende) overtreder als belanghebbende aan te merken. Alleen een overtreder kan de dwangsom verbeuren. De rechtbank heeft terecht overwogen dat het college zich terecht op het standpunt heeft gesteld dat...

Bericht

ABRvS 23 december 2020, ECLI:NL:RVS:2020:3094 – herstel overtreding heeft definitief karakter. Geen bevoegdheid om last op te leggen.

2.2.    De rechtbank heeft onweersproken vastgesteld dat het college niet zonder nadere vaststelling dat er nog steeds overtredingen waren, tot handhaving over mocht gaan. De rechtbank heeft hier echter ten onrechte de conclusie aan verbonden dat handhaving onevenredig is. Daargelaten of de eerder geconstateerde gebreken overtredingen opleveren van het Bouwbesluit, betreft het...

Bericht

Vzr. ABRvS 23 december 2020, ECLI:NL:RVS:2020:3035 – schorsing invorderingsbeschikking hangende hoger beroep ivm betalingsonmacht

5.    De voorzieningenrechter overweegt dat in een procedure met betrekking tot een verzoek om een voorlopige voorziening de vraag aan de orde is of in afwachting van de uitspraak van de Afdeling in de bodemprocedure, aanleiding bestaat tot het treffen van een dergelijke voorziening. De voorzieningenrechter ziet aanleiding om die vraag in...

Bericht

CBb 22 december 2020, ECLI:NL:CBB:2020:1010 – artikel 5:6 Awb belet LoD als er nog een LoB van kracht is die nog kan worden geeffectueerd (ook al is de BG-termijn al wel verstreken).

Het bestreden besluit 4.1. Het College ziet zich voor de vraag gesteld of het primaire besluit in strijd met artikel 5:6 van de Awb is opgelegd. Het College beantwoordt deze vraag bevestigend en overweegt daartoe als volgt. 4.2.1. De last onder bestuursdwang van 1 oktober 2018 verplicht appellante tot verbetering van de...

Bericht

De last onder dwangsom in een notendop

De last onder dwangsom komt van alle handhavingsinstrumenten in het bestuursrecht het vaakst voor. Het is een eenvoudig, doeltreffend en efficiënt instrument voor de overheid om overtredingen te laten beëindigen. In deze blog leg ik uit wat een last onder dwangsom precies is en waar je op moet letten – zowel vanuit overheidsperspectief...

Bericht

ABRvS 16 december 2020, ECLI:NL:RVS:2020:3021 – eerdere coulance (matiging) invordering dwangsom noopt niet tot nogmaals matigen

6.1.    Niet in geschil is dat [appellant] niet aan de last om de bouwovertreding te beëindigen heeft voldaan, zodat het college bevoegd was om tot invordering van de verbeurde dwangsom van € 10.000,- over te gaan. Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (uitspraak van 13 juni 2018, ECLI:NL:RVS:2018:1968), dient bij een besluit omtrent...

Bericht

ABRvS 16 december 2020, ECLI:NL:RVS:2020:3000 – legaliteitsbeginsel (5:4 Awb) vereist dat verboden gedraging nauwkeurig, duidelijk en ondubbelzinnig moet zijn

5.    De vereniging betoogt dat de rechtbank niet heeft onderkend dat het taxiën en het uitvoeren van ‘engine run-ups’ vóór 6.30 uur een overtreding is van artikel 4, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omzettingsregeling. Deze activiteiten vallen onder ‘gebruik […] van de luchthaven’. Het gebruiksverbod ziet volgens de vereniging...

Bericht

ABRvS 16 december 2020, ECLI:NL:RVS:2020:3005 – geen onrechtmatige hinder houtkachel, toezichthouder heeft voldoende gecontroleerd door 33 controles uit te voeren en houtvochtigheid te meten.

9.    De Afdeling heeft in meer uitspraken, voor het laatst in haar uitspraak van 10 oktober 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3295, overwogen dat geen algemeen aanvaarde inzichten bestaan over beantwoording van de vraag of, en zo ja, onder welke omstandigheden en bij welke frequentie, rook afkomstig van gebruik van een houtkachel schade aan de mens toebrengt....

Bericht

CBb 15 december 2020, ECLI:NL:CBB:2020:981, geen belanghebbende bij handhaving omdat geen eigen en persoonlijk belang, dus geen aanvraag, geen besluit en geen beroep.

Belanghebbendheid 6.2. Op grond van artikel 1:2, eerste lid, van de Awb wordt onder belanghebbende verstaan: degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken. Artikel 1:3 van de Awb luidt, voor zover hier van belang: “1. Onder besluit wordt verstaan: een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling. 2....

Bericht

De last onder bestuursdwang in een notendop

Een last onder bestuursdwang houdt in dat de overheid zelf een overtreding oplost. Er komen dan toezichthouders (vaak vergezeld door een ingehuurd bedrijf) om de boel op te ruimen of weg te halen. Dat is feitelijk eenvoudig, maar juridisch gezien kan dat soms heel ingewikkeld zijn. In deze blog leg ik uit wat...