Bericht

ABRvS 28 juli 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1695 – besluitvormingsperikelen: BO doet geen onderzoek nalv handhavingsverzoek (beroep reeds daarom gegrond), neemt vervolgens nieuw besluit nalv Rb uitspraak, maar beslist niet tot daadwerkelijk handhaven (beroep eveneens gegrond).

Print deze pagina b.       Woon- en leefklimaat 6.2.2. [appellant A] betoogt verder dat structurele belasting met basgeluiden in hun woningen en tuinen in de namiddag en avonduren zonder onderbreking en tot in de nacht het woon- en leefklimaat nadelig en ontoelaatbaar beïnvloedt. Uit rechtspraak van de Afdeling valt verder af te leiden dat de beoordeling...

Bericht

ABRvS 28 juli 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1669, feitenvaststelling onzorgvuldig: last is gewijzigd door voorzieningenrechter en uit feitenvaststelling valt niet te herleiden welke last is beoordeeld door toezichthouders.

Print deze pagina Onzorgvuldige feitenvaststelling 3.       [appellant] betoogt dat de rechtbank heeft miskend dat aan de besluiten van 7 juni 2018 en 1 augustus 2018 in strijd met artikel 3:2 van de Awb geen deugdelijke en controleerbare vaststelling van relevante feiten en omstandigheden ten grondslag ligt, waaruit volgt dat hij dwangsommen heeft verbeurd. Hierover voert...

Bericht

ABRvS 21 juli 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1618 – wijzen van feitelijke uitvoering bestuursdwang (ic. vernietigen woonschip)kan integraal getoetst worden bij kostenverhaalsbeschikking.

Print deze pagina i.        De vernietiging van het woonschip en het taxatierapport 5.1.    [appellante] stelt in de eerste plaats dat de rechtbank ten onrechte heeft geoordeeld dat zij de mogelijkheid heeft gehad om een contra-expertise te laten verrichten. Zij heeft het taxatierapport dat het college heeft laten opmaken pas bij het verweerschrift in bezwaar, dus...

Bericht

ABRvS 21 juli 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1612 – handhaving tegen afwijking goothoogte van 5,4cm onevenredig.

Print deze pagina Goothoogte van het bijgebouw 6.       [appellant] betoogt dat de rechtbank ten onrechte heeft overwogen dat het college in redelijkheid heeft kunnen afzien van handhavend optreden tegen de overschrijding van de vergunde goothoogte. Hij stelt dat de overtreding niet kan worden aangemerkt als een overtreding van geringe aard en ernst. Daartoe voert hij...

Bericht

Inval door toezichthouders: welke gegevens mag je weigeren?

Print deze paginaOp de vroege maandagochtend staan toezichthouders bij jouw bedrijf op de stoep voor een inval (ook wel ‘dawn raid’). Het bedrijf heeft de wet overtreden en er zal mogelijk een boete worden opgelegd. De toezichthouders willen een aantal dozen met documenten meenemen. Ook willen ze dat je uitlegt waarom je bedrijf de wet...

Bericht

ABRvS 14 juli 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1504 – gemeente mag ogv APV handhaven tegen botenkraan die met toestemming van het Waterschap op haar terrein staat.

Print deze pagina 5.1.    Vast staat dat [appellant] met de kraan permanent dezelfde parkeerplaats bezet houdt en dat deze plaats een openbare plaats is zoals bedoeld in artikel 1:1 van de APV. Ingevolge artikel 2:10, eerste lid, van de APV is het verboden om zonder vergunning van het bevoegde bestuursorgaan een openbare plaats anders te...

Bericht

ABRvS 14 juli 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1509 – geen belang bij beoordeling lasten voor gestaakte bedrijfsactiviteiten: ‘mogelijk’ opnieuw opstarten onvoldoende. Last heeft geen “bindende betekenis” voor nieuwe lasten.

Print deze pagina Belang bij beoordeling beroepsgronden tegen last 1 en last 2 6.       De Afdeling stelt vast dat aan last 1, naast de overbrengingen van het PU-schuim naar inrichtingen in Duitsland, en aan last 2, naast de overbrenging van afvalstoffen naar AGR, ook de overbrenging van kwikhoudend afval door [appellante] naar Geocycle S.A. in...

Bericht

ABRvS 14 juli 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1549 – geen spoedeisende situatie. Drugsafval in vaten. BO geeft overtreder eerst 3 dagen om het zelf op te lossen, pas daarna spoedeisende bestuursdwang toe.

Print deze pagina 5.       [appellant] betoogt dat het college ten onrechte heeft besloten om zonder voorafgaande last bestuursdwang toe te passen. [appellant] voert aan dat het college de spoedeisendheid als bedoeld in artikel 5:31, eerste lid, van de Awb weliswaar heeft gesteld, maar niet heeft gestaafd. Het college heeft geen stukken overgelegd waaruit blijkt dat...

Bericht

ABRvS 14 juli 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1514 – gegevens slagboom registratie vakantiepark zijn zakelijke gegevens ex artikel 5:17 Awb.

Print deze pagina 4.3.    Naar het oordeel van de Afdeling heeft de rechtbank terecht geoordeeld dat de toezichthouder bevoegd was om met toepassing van artikel 5:17 van de Awb inzage te vorderen van de slagboomgegevens van het chaletpark. De slagboom regelt de toegang tot het chaletpark en het beheer daarvan is door de vereniging van...

Bericht

ABRvS 14 juli 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1552 – bg termijn eigenlijk te kort, maar vanwege lange voortraject én eerdere last, toch aanvaardbaar.

Print deze pagina Lengte begunstigingstermijn en de tijdseenheid na afloop begunstigingstermijn 10.     Plantko betoogt dat de aan de last verbonden begunstigingstermijn van vier weken voor het indienen van een saneringsplan onevenredig kort is. Zij stelt dat het binnen deze termijn, zoals ook is gebleken, niet mogelijk is een saneringsplan in te dienen. Ter zitting heeft...

  • 1
  • 2