Bericht

ABRvS 7 juli 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1467 – rechtbank oordeelt ten onrechte dat sprake is van een overtreding van geringe aard en ernst en ten onrechte financiële gevolgen voor overtreder meegewogen.

Print deze pagina 3.2.    Vaststaat dat ten tijde van het besluit van 13 maart 2019 geen concreet zicht bestond op legalisatie van de overtredingen. Anders dan de rechtbank is de Afdeling van oordeel dat de overtredingen in dit geval niet van geringe aard en ernst zijn. Het gaat om kozijnpuien van twee appartementen die zijn...

Bericht

ABRvS 7 juli 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1451 – last strekt te ver om het verder gaat dan het opheffen van de overtreding van de norm.

Print deze pagina Zoals hiervoor onder 3.1 is overwogen, heeft het college ontoereikend gemotiveerd dat A-ware artikel 7.10, aanhef en onder b, van het Bouwbesluit overtreedt. Daardoor staat niet vast dat er een overtreding is en waaruit die overtreding bestaat. Zolang dat niet vaststaat, kan ook niet worden vastgesteld wat er nodig is om die...

Bericht

Conclusie A-G’s Widdershoven & Wattel over evenredigheidsbeginsel, 7 juli 2021 ECLI:NL:RVS:2021:1468.

Print deze paginaConclusie over de evenredigheidstoets door de bestuursrechter die de staatsraden advocaat-generaal Wattel en Widdershoven hebben genomen op verzoek van de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De conclusie gaat in op de vraag hoe indringend de bestuursrechter bestuurlijke maatregelen moet toetsen en wat daarbij de betekenis is van het...

Bericht

CBb 7 juli 2021, ECLI:NL:CBB:2021:700 – lex mitior: boetebedrag na beboeting verlaagd, dus ook voor overtreder lagere boete.

Print deze pagina 5.1. Het College stelt vast dat verweerder ten tijde van de overtreding, het primaire besluit, het bestreden besluit en de aangevallen uitspraak bevoegd was om aan appellante een boete van € 2.500,- op te leggen voor overtreding van artikel 4, eerste lid, van Verordening 852/2004 (overtreding 2). Eerst per 7 juli 2020 is deze bevoegdheid komen...

Bericht

Conclusie A-G’s RvS: meer macht voor de bestuursrechter, minder eerbied voor de wetgever en schaf art. 120 Grondwet af!

Print deze paginaA-G’s Wattel en Widdershoven hebben vandaag (op 7 juli 2021) een indrukwekkend boekwerk toegezonden aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In de kern genomen is hun boodschap aan de bestuursrechter om bestuursrechtelijke sancties indringender te toetsen. Als onderdeel daarvan zeggen de A-G’s ook dat de bestuursrechter zich...

Bericht

CRvB 22 juni 2021, ECLI:NL:CRVB:2021:1476 – twijfel bij overtreding wordt bij bestraffende sanctie ten voordele van overtreder uitgelegd.

Print deze pagina 4.1. Op grond van artikel 18a van de PW legt het college een bestuurlijke boete op indien een belanghebbende de inlichtingenverplichting heeft geschonden. De relevante wetgeving en uitgangspunten bij de beoordeling van de evenredigheid van een bestuurlijke boete staan in de overwegingen 5.1 tot en met 5.11 van de uitspraak van 11...

Bericht

HR 15 juni 2021, ECLI:NL:HR:2021:849 – (strafkamer): bestuursrechtelijke meldplicht, waarbij het doen van de melding een verdenking van een strafbaar feit zou opleveren, is niet in strijd met nemo tenetur beginsel.

Print deze pagina 2.5.2. Op grond van deze vaststellingen heeft het hof geoordeeld dat de verdachte als marktdeelnemer op grond van artikel 8 lid 1 Verordening de verplichting had tot verstrekking van informatie met betrekking tot mogelijk misbruik van geregistreerde stoffen om verdovende middelen of psychotrope stoffen op illegale wijze te vervaardigen, maar dat hij...

Bericht

CRvB 7 juni 2021, ECLI:NL:CRVB:2021:1388 – beboeting in strijd met 5:43 Awb (ne bis in idem) – ‘zelfde feit’: twee keer schending inlichtingenplicht.

Print deze pagina 4.14.1. Artikel 5:43 van de Awb, voor zover hier van belang, bepaalt dat het bestuursorgaan geen bestuurlijke boete oplegt indien aan de overtreder wegens dezelfde overtreding al eerder een bestuurlijke boete is opgelegd. Zoals de Raad eerder heeft geoordeeld (uitspraak van27 maart 2018, ECLI:NL:CRVB:2018:1029), moeten bij de toetsing of sprake is van...

Bericht

Medewerkingsplicht toezicht (artikel 5:20 Awb) vanaf vandaag door alle bestuursorganen zelf afdwingbaar!

Print deze paginaIn het bestuursrecht moet je meewerken aan het uitoefenen van toezicht door een toezichthouder (artikel 5:20 Awb). Dat kan betekenen dat men moet voldoen aan een informatievordering, maar ook dat men moet meewerken aan het door een toezichthouder betreden van een plaats of het toestaan dat er monsters worden genomen. Tot 1 juli...

  • 1
  • 2